Vui lòng xoay màn hình
theo phương dọc
để tiếp tục

Bạn

 • 1. 0s
 • 2. 0s
 • 3. 0s
 • 4. 0s
 • 5. 0s

00:00
00:00
x5
Vắc xin IMOJEV
có hiệu quả phòng ngừa với liều cơ bản là:
 • >80%
 • >90%
 • >95%
 • >99%
Vắc xin IMOJEV
được tiêm với lịch tiêm là:
 • 1 liều cơ bản
 • 1 liều cơ bản
  & 1 liều nhắc lại sau 1 năm
 • 2 liều cơ bản
  & không cần nhắc lại
 • 3 liều cơ bản
  & sau đó nhắc lại mỗi 3 năm 1 lần
Vắc xin IMOJEV
được chỉ định tiêm nhắc với bao nhiêu liều:
 • Không cần tiêm nhắc
 • 1 liều duy nhất
 • 2 liều
Vắc xin IMOJEV
được chỉ định cho trẻ em từ:
 • 6 tháng
 • 9 tháng
 • 12 tháng
Tỷ lệ tử vong
khi mắc VNNB có thể lên đến:
 • 10%
 • 30%
 • 50%
 • 60%
00:00
x5

00:00
x5

Chúc mừng

Bạn

0s

 • 1. 0s
 • 2. 0s
 • 3. 0s
 • 4. 0s
 • 5. 0s